Вечер 80-летия пианиста Давида Ашкенази (Дом актёра 27.12.95г)